Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στην προμήθεια κατάλληλων οργάνων μέτρησης για την παρακολούθηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και ειδικότερα των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Η προμήθεια θεωρείται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα της νέας Οδηγίας για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας (Οδηγίας 2008/50/ΕΚ) καθώς και της εφαρμογής της ΚΥΑ 70601/13 (ΦΕΚ 3272/Β’/23-12-2013) όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση πλήρως λειτουργικού εξοπλισμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 καθώς και διάχυσης της πληροφορίας στους χρήστες και στο κοινό.

Το εν λόγω έργο άπτεται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

Ο χρήστης μέσω του διαδικτυακού τόπου www.airnow-pste.gr οδηγείται σε ένα διαδραστικό χάρτη, όπου αναπαριστούνται οι θέσεις των σταθμών του δικτύου μέτρησης με κατάλληλους χρωματικούς κύκλους, ανάλογα με την μετρούμενη ρύπανση του αέρα. Η χρωματική κλίμακα επεξηγείται σε υπόμνημα στο χάρτη. Τοποθετώντας τον κέρσορα του ποντικιού πάνω στους χρωματισμένους κύκλους δίνονται πληροφορίες για τη θέση του σταθμού και την τιμή του δείκτη ποιότητας του αέρα. Κάνοντας «κλικ» οδηγείται σε διάγραμμα των μέσων ωριαίων τιμών το τις τελευταίες 24 ώρες. Το σύστημα πρόσβασης σε δεδομένα ποιότητας της ατμόσφαιρας που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναπτύχθηκε από ειδικούς επιστήμονες και σχεδιάστηκε ώστε να δημοσιεύει περιβαλλοντικά δεδομένα στο διαδίκτυο ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ασφαλής αποθήκευση και διακίνηση αυτών. Η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος εξασφαλίζεται με έλεγχο των προς δημοσίευση στο ευρύ κοινό ή και σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Οι σταθμοί μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων εγκαταστάθηκαν στις πέντε πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων:

Συγκεκριμένα στις κάτωθι θέσεις:

Θέση

Σταθμός

ΑΜΦΙΣΣΑ
Γιδόγιαννου και Κοντού
38°31'44.78"Β
22°22'50.15"Α
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Γ. Καραισκάκη
38°54'51.6"Β
21°47'27.4"Α
ΛΑΜΙΑ
Υψιλάντου
38°54'7.52"Β
22°25'54.21"Α
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Φίλωνος
38°26'27.09"Β
22°52'37.91"Α
ΧΑΛΚΙΔΑ
Λ. Χαινά
38°28'11.71"Β
23°36'41.77"Α

Εξοπλισμός

Σε κάθε θέση εγκαταστάθηκε πλήρως εξοπλισμένος κλιματιζόμενος κλωβός μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένος ο σύγχρονος αναλυτής ΜΡ101Μ της εταιρείας ENVIRONNEMENT S.A.

Οι μετρούμενες παράμετροι σε κάθε θέση είναι τα εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), η θερμοκρασία, υγρασία,ατμοσφαιρική πίεση καθώς και πλήθος άλλων λειτουργικών παραμέτρων του αναλυτή. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις καταγράφονται πραγματικό χρόνο και είναι διαθέσιμες για έλεγχο και ενημέρωση σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής AirDMS. Ταυτόχρονα υπολογίζεται ο δείκτης ρύπανσης και δίνεται με κατάλληλη χρωματική κλίμακα στο κοινό.

Close